Фотоконкурс „ЕСЕННА УСМИВКАТА“

Официални правила за провеждане и участие в онлайн играта Фотоконкурс „ЕСЕННА УСМИВКА“ на „Пиер Фабр Дермо-Kозметик България” ЕООД в сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg

Участието в играта не е обвързано с покупка на продукти предлагани от организаторите „Пиер Фабр Дермо-Kозметик България” ЕООД. Участието е обвързано с регистрация в социалната мрежа „Фейсбук” ( www.facebook.com ) или сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg.

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Фотоконкурс „ ЕСЕННА УСМИВКА“ се организира и провежда от "Пиер Фабр Дермо-Kозметик България" ЕООД, адрес на управление: гр.София, бул. „България” 49, ет.6 ( „Организатор” ).

1.2. С участието си в тази играта, участникът заявява, че е запознат с настоящите правила и се съгласява да спазва условията за провеждане на фотоконкурса, както и промените към тях, приети по реда на т.1.4.

1.3. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на играта на адрес http://photo.pierrefabre-oralcare.bg/autumnsmile/usloviq.

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя официалните правила, като се задължава да оповести промяната чрез сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg и фейсбук страницата https://www.facebook.com/usmivka.bg/.

 

2. МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Фотоконкурс „EСЕННА УСМИВКА“ се организира с цел популяризиране на продуктите с търговски марки ELGYDIUM, Eludril, Arthrodont, Parodium, Elugel, Sensigel.

 

3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта започва официално в 09:00 ч. на 4.10.2017 г. и ще продължи до 09:00 ч. на 15.12.2017 г.

3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в рамките сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице с местоживеене в България, което притежава регистрация в социалната мрежа „Фейсбук” ( www.facebook.com ) или сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg.

4.2. В играта нямат право да участват служители на „Пиер Фабр Дермо-Козметик България” ЕООД и фирми, свързани с организирането и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства.

 

5. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Участието в Играта е обвързано с безплатна регистрация в социалната мрежа „Фейсбук” ( www.facebook.com ) или сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg.

5.2. За участие в Играта е необходимо да се осъществи РЕГИСТРАЦИЯ в сайта или създаване на личен профил във Фейсбук.

5.3. За участие в първия етап на конкурса се допуска качването само на ЕДНА авторска фотография.

5.4. За участие във втория етап на Играта е необходимо потребителят да даде своя глас само за ЕДНА от участващите в конкурса фотографии.

5.5. С регистрацията си по реда на т.5.1.,5.2.,5.3.и/или 5.4. от Официалните правила, Участникът получава възможността да участва в Играта за обявените награди.

 

6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. Играта фотоконкурс „ЕСЕННА УСМИВКА” е базирана на сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg.

6.2. За да участвате в ПЪРВИЯ етап от играта за спечелване на награди, посочени в т. 7, е необходимо в периода от 09:00 ч. на 4.10.2017 г. до 09:00 ч. на 15.11.2017 г. да следвате следните стъпки:

Стъпка 1: Да извършите регистрация на сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg като посочите име, фамилия, имейл и въведете парола от поне 8 символа. Паролата трябва да съдържа само букви A-Z a-z, цифри или тирета -, _.

Ако разполагате с личен фейсбук профил, може да влезете с него, без да извършвате допълнителна регистрация на сайта.

Стъпка 2: Да качите Ваша авторска фотография в размер до 3 МВ във формат jpg, jpeg, png.

Стъпка 3: Изчакайте одобрение от администратор.

6.3. За да участват в конкурса, всички фотографии подлежат на одобрение от администратор и трябва да отговарят на изискванията, посочени в т. 11.

6.4. За да участвате във ВТОРИЯ етап от играта за спечелване на награди, посочени в т. 7, е необходимо в периода от 09:00 ч. на 15.11.2017 г. до 09:00 ч. на 15.12.2017 г. да следвате следните стъпки:

Стъпка 1: Да извършите регистрация на сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg като посочите име, фамилия, имейл и въведете парола от поне 8 символа. Паролата трябва да съдържа само букви A-Z a-z, цифри или тирета -, _.

Ако разполагате с личен фейсбук профил, може да влезете с него, без да извършвате допълнителна регистрация на сайта.

Стъпка 2: Да дадете своя глас само за ЕДНА от публикуваните в секцията Галерия фотографии.

6.5. След приключване на периода на провеждане на играта от т. 3., участниците, изпълнили успешно стъпките от етап едно и/или етап две, получават посочените в т.7. награди.

6.6. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участници, използвали нерегламентирани начини за придобиване на Награда.

 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Участникът събрал най-много гласове от 09:00 ч. на 15.11.2017 г. до 09:00 ч. на 15.12.2017 г. ще спечели ваучер за екскурзия, до избрана от него дестинация, на стойност 1000 лв. от туристическа агенция.

7.2. Първите 10 (десет) обявени в раздел „Галерия” на Играта, събрали най-много гласове ще спечелят комплект "Brilliance and Care" от програмата "По - бели зъби", всеки от който съдържа: 1 (един) брой ELGYDIUM Brilliance & Care полираща паста за зъби, 1 (един) брой ELGYDIUM избелваща паста за зъби и 1 (един) брой ELGYDIUM избелваща четка за зъби.

7.3. Десет участници гласували за снимка избрани на случаен принцип след приключване на играта ще получат комплект "Brilliance and Care" от програмата "По - бели зъби", всеки от който съдържа: 1 (един) брой ELGYDIUM Brilliance & Care полираща паста за зъби, 1 (един) брой ELGYDIUM избелваща паста за зъби и 1 (един) брой ELGYDIUM избелваща четка за зъби. 

 

8. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на т.5 от Официалните правила участници.

8.2. Ако спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законния му представител (родител, попечител/настойник).

8.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

8.4. Наградите ще се получават срещу предоставяне на документ за самоличност, както лично така и чрез упълномощено трето лице.

8.5. Всеки Участник, изпълнил успешно стъпките на Играта получава Награда, упомената в точка 7.1 в раздел „Описание на наградите”. Наградата се връчва лично от Организатора в срок от 1 месец след приключване на играта.

8.6. Всички Победители на награди от точка 7.2 ще бъдат оповестени на сайта на Играта и потърсени от Организатора, чрез възможностите за комуникация в социалната мрежа „Фейсбук” или на посочения имейл при регистрация, за получаване на съответните награди.

8.7. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

8.8. Комплектите "Brilliance and Care" от програмата "По - бели зъби" се изпращат по пощенски път, на адрес посочен от печелившия участник. Разноските са за сметка на Организатора.

 

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени от участници, които не са публикувани на сайта като печеливши.

9.2. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неистински имена, некореспондиращ, непълни или неточни контакти.

9.3. Организаторът не носи отговорност в случай, че Наградата не бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност Победителят да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Условия на играта. 

 

10. АВТОРСКИ ПРАВА

Правата върху снимките, участващи в конкурса остават изцяло на автора.

Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на творбите, с които участва, за промоционални цели, рекламни и PR материали на организаторите без ограничения.

 

11. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОТОГРАФИИТЕ

11.1. Авторство, тема и съдържание

В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии. Участниците са длъжни, при съмнения относно авторството, при поискване да представят на организаторите оригиналните кадри нередактирани.

Необходимо е снимките, участващи в конкурса, да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност.

Фотографиите участващи в конкурса, не могат да съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.

Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват, по свое усмотрение, всички фотографии, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми, действащото законодателство или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса.

11.2. Формат и технически изисквания

За участие се приемат само файлове във формат JPG,JPEG,PNG. По-големите изображения ще бъдат преоразмерявани. Максималният размер на допустимия файл е 3 MB.

 

12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането на участието си в Играта ще се счита, че Участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за маркетингови цели на „Пиер Фабр Дермо-Козметик България” ЕООД. Базата данни за всички участници ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД. 

 

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

 

14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на играта и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. 

Допълнителна информация, свързана с играта може да бъде получена чрез запитване до Администратор чрез опцията „Съобщение” на фен-страниците на „Пиер Фабр Дермо-Козметик България” ЕООД в социалната мрежа „Фейсбук”: https://www.facebook.com/usmivka.bg/.